REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO ARKOP BUY & TRAVEL

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym „Arkop Buy and Travel”.

1.2. Program lojalnościowy  prowadzony jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3. Program lojalnościowy  trwa od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r..   

2. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe słowa będą miały następujące znaczenie:

2.1. Program – niniejszy program lojalnościowy  „Arkop Buy & Travel”.

2.2. Regulamin – niniejszy regulamin.

2.3. Organizator / Arkop – Przedsiębiorstwo Arkop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bukownie, ul. Kolejowa 34 a, 32 – 332 Bukowno, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000114231, NIP 6370102546, REGON: 271167603, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS.

2.4. Uczestnik – osoba biorąca udział w Programie, która spełniła warunki przystąpienia do Programu, określone w pkt. 3 Regulaminu.

2.5. Strona internetowa Programu – strona internetowa: https://program.arkop.pl/.

2.6. Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny dostępny na Stronie internetowej Programu, w zakładce Rejestracja, który Uczestnik musi uzupełnić i wysłać do Organizatora  poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij”, aby wziąć udział w Programie. Wypełniony i wysłany elektronicznie Formularz Rejestracyjny stanowi oświadczenie woli Uczestnika wzięcia udziału w Programie na warunkach określonych Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa. Wysyłając elektronicznie Formularz Rejestracyjny Uczestnik jednocześnie akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z Programem, jak również dla celów marketingowych.

2.7. Konto Uczestnika – podstrona internetowa Programu, dostępna wyłącznie dla Uczestnika po zalogowaniu (tj. wpisaniu unikalnego loginu i hasła) oraz dla Organizatora. Na Koncie Uczestnika widoczne są dane osobowe/dane firmowe Uczestnika oraz wartość zakupów Produktów Arkop dokonanych i zapłaconych przez Uczestnika.

2.8. Asortyment Arkop / Produkty marki Arkop – produkowane przez Arkop nawozy dolistne (w tym chelaty oraz Siarczan Magnezu Jednowodny). Program lojalnościowy nie obejmuje marek własnych Uczestnika.

2.9. dokumenty zakupowe – faktury bądź rachunki potwierdzające nabycie Produktów Arkop przez Uczestnika, również ich kopie i skany.

2.10. Nagrody – nagrody rzeczowe wymienione w pkt. 5.1 Regulaminu.

2.11. Nagrodzony  – Uczestnik, który w wyniku udziału w Programie uzyskał jedną z Nagród.

3. Warunki przystąpienia do Programu

3.1. Uczestnikiem Programu  może zostać:

3.1.1. osoba fizyczna, która ukończyła lat 18, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i:

3.1.1.1. prowadzi działalność rolniczą, lub

3.1.1.2. jest właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego, prowadzącym osobiście gospodarstwo rolne,

3.1.2. osoba prawna prowadząca gospodarstwo rolne, której działalność nie obejmuje sprzedaży nawozów dolistnych.

3.1.3. spółka cywilna czy też osobowa, prowadząca gospodarstwo rolne, której działalność nie obejmuje sprzedaży nawozów dolistnych.

3.2. Aby przystąpić do Programu należy:

3.2.1. dokonać zakupu Produktów marki Arkop,

3.2.2. zarejestrować swój udział w Programie  poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza Rejestracyjnego, dostępnego na stronie: www.program.arkop.pl w zakładce Rejestracja.

3.3. Uczestnik może dokonać rejestracji udziału w Programie  w każdym momencie trwania Programu, począwszy od dnia uruchomienia strony Programu do 30.06.2022 r..

4. Zasady Programu

4.1. Program polega na dokonywaniu przez Uczestników Programu zakupów Produktów marki Arkop w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r., przy czym Uczestnicy, którzy dokonają zakupów Produktów Arkop o określonej w pkt. 5.2 i 5.3 Regulaminu wartości (wyrażonej w PLN)  otrzymają Nagrody, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

4.2. Organizator na bieżąco na Kontach Uczestników aktualizuje wartość (w PLN) zakupów Produktów Arkop – dokonanych i zapłaconych przez  poszczególnych Uczestników.

4.3. Aktualizacja wartości (w PLN) zakupów Produktów Arkop dokonanych i zapłaconych przez  poszczególnych Uczestników  dokonywana jest na bieżąco przez Organizatora w oparciu o posiadane przez Organizatora dokumenty zakupowe bądź dokumenty zakupowe nadesłane do Organizatora przez Uczestników Konkursu (w przypadku, gdy Produkt nie został zakupiony bezpośrednio od Organizatora) jak również w oparciu o stan rachunku bankowego Arkop potwierdzający dokonanie zapłaty przez Uczestników za zamówione Produkty Arkop.

4.4. Dokumenty zakupowe mogą być nadsyłane przez cały okres trwania Programu, najpóźniej do dnia 7.07.2020 r.. Dokumenty zakupowe mogą być nadsyłane pocztą elektroniczną na adres: program@arkop.pl bądź listownie na adres Organizatora. Za dzień nadesłania dokumentów uważa się dzień ich otrzymania przez Organizatora.

5. Przyznawanie i odbiór Nagród

5.1. Nagrodami w Programie  są:

5.1.1. Nagrody I stopnia –1) vouchery o wartości 5.000,- PLN każdy, do wykorzystania w wybranym przez Klienta biurze podróży albo 2) karty premiowe SODEXO o wartości 4500 zł (Klientowi przysługuje tylko jedna z trzech opcji).

5.1.2. Nagrody II stopnia – 1) vouchery o wartości 1.500,- PLN każdy, do wykorzystania w wybranym przez Klienta w biurze podróży albo 2) karty premiowe SODEXO o wartości 1350 zł (Klientowi przysługuje tylko jedna z trzech opcji).

5.1.3. Nagrody III stopnia – 1) vouchery o wartości 500,- PLN każdy, do wykorzystania w wybranym przez Klienta biurze podróży albo 2) karty premiowe SODEXO o wartości 450 zł (Klientowi przysługuje tylko jedna z trzech opcji).

5.1.4 Nagrody IV stopnia – plecaki albo polary.

5.2. Warunkiem uzyskania Nagrody I stopnia jest dokonanie zakupów na łączną kwotę co najmniej 125.000,- zł.

5.3. Warunkiem uzyskania Nagrody II stopnia jest dokonanie zakupów na łączną kwotę co najmniej 62.500,- zł.

5.4. Warunkiem uzyskania Nagrody III stopnia jest dokonanie zakupów na łączną kwotę co najmniej 31.250,- zł. 

5.5. Warunkiem uzyskania Nagrody IV stopnia jest dokonanie zakupów na łączną kwotę co najmniej 12.500,- zł. 

5.6. Warunkiem uzyskania każdej z Nagród jest terminowe uregulowanie płatności za zakupione Produkty marki Arkop. Zamówienia nie opłacone w terminie nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu Nagród. Wartość dokonanych i opłaconych zakupów Produktów marki Arkop jest uwzględniana tylko raz (wyłącznie przy weryfikacji dotyczącej jednej Nagrody, wartość ta nie może być uwzględniana przy weryfikacji dotyczącej kolejnej Nagrody).

5.7. Nagroda jest przyznawana na wniosek Uczestnika, po wypełnieniu przez Uczestnika warunków uzasadniających przyznanie Nagrody. Wniosek o przyznanie nagrody Uczestnik składa:

5.7.1. mail’owo na adres:

5.7.2. Pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora,

5.7.3. Ustnie – u Przedstawiciela Regionalnego Organizatora.

5.8. Za weryfikację Uczestników przewidzianych do nagrodzenia oraz wysyłkę nagród odpowiada Organizator. Organizator zobowiązany jest rozstrzygnąć o przyznaniu bądź nieprzyznaniu Nagrody w terminie 20 dni od dnia złożenia wniosku przez Uczestnika. Organizator nie jest uprawniony do odpowiedzi odmownej w sytuacji, gdy Uczestnik spełnił wszystkie warunki określone w regulaminie a uzasadniające Przyznanie Nagrody.

5.9. Przyznana Nagroda jest wysyłana do Nagrodzonego za pośrednictwem firmy kurierskiej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyznania Uczestnikowi Nagrody bądź też w powyższym terminie przekazywana osobiście Uczestnikowi przez przedstawiciela Organizatora. Nagroda polegająca na sfinansowaniu Nagrodzonemu wycieczki powinna być zrealizowana w terminie roku od dnia przyznania Nagrody. W tym terminie Nagrodzony obowiązany jest przedstawić Organizatorowi informację, o tym jak chce Nagrodę wykorzystać i przedstawić odpowiednie dokumenty księgowe umożliwiające rozliczenie Nagrody przez Organizatora.

5.10. Nagrody nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

5.11. Wizerunek Nagród przedstawionych w materiałach promocyjnych Programu może odbiegać od rzeczywistego wyglądu Nagród.

5.12. Organizator zastrzega sobie prawo przesłania innej, odpowiadającej jej wartościowo i funkcjonalnie, niż Nagroda pokazana na zdjęciu w materiałach promocyjnych Programu.

6. Reklamacje

6.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestnika, co do zgodności przebiegu Programu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zauważenia takiej niezgodności, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zakończenia Programu. Za reklamację zgłoszoną w terminie uważa się taką, którą Organizator otrzymał przed upływem terminu.

6.2. Reklamacja powinna zostać sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności oraz zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora Programu.

6.3. Reklamacja powinna zawierać:

6.3.1. imię i nazwisko Uczestnika

6.3.2. adres Uczestnika,

6.3.3. nr telefonu kontaktowego,

6.3.4. przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem,

6.3.5. podpis Uczestnika.

6.4. Reklamacja, zgłoszona po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.

6.5. Reklamacja, zgłoszona przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 7.1 Regulaminu zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować się będzie do postanowień Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa. O swoim stanowisku poinformuje Uczestnika na piśmie.

7. Dane osobowe

7.1. Uczestnicy Programu na Formularzu Rejestracyjnym, dokonując rejestracji swego udziału w Programie, wyrażają jednocześnie zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Programu jak również w celach marketingowych, na warunkach określonych w przepisach obowiązującego prawa jak również w dostępnej na stronie Konkursu Informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych.

7.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

7.3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem Programu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród Zwycięzcom jak również w celach marketingowych.

7.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym przystąpienia do Programu.

7.5. Uczestnikom Programu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania i usuwania zgodnie z zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.6. W trakcie trwania Programu, Uczestnik ma wgląd do swoich danych poprzez Konto Uczestnika i może poprawić bądź usunąć swoje dane osobowe poprzez dokonanie odpowiednich zmian na Koncie Uczestnika. Usunięcie danych osobowych z Konta uczestnika w trakcie trwania Programu jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.

7.7. Po zakończeniu Programu Uczestnik ma wgląd do swoich danych i może poprawić bądź usunąć swoje dane osobowe poprzez wystąpienie z odpowiednim wnioskiem pisemnym do Organizatora (wnioskiem o udostępnienie danych, o ich aktualizację czy też z wnioskiem o ich usunięcie). Organizator niezwłocznie zastosuje się do wniosku Uczestnika.

8. Postanowienia końcowe

8.1. We wszelkich sprawach nie ujętych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

8.2. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Programu  ogranicza się do kwoty stanowiącej równowartość Nagród.

8.3. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.  Zamiana Nagrody na inną niż Nagroda pokazana na zdjęciu w materiałach promocyjnych Programu, ale odpowiadającą jej wartościowo i funkcjonalnie, nie jest uważana za pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.

8.4. Uczestnicy Programu  działający sprzecznie z zasadami określonymi w Regulaminie mogą decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani i pozbawieni prawa do Nagrody. Decyzja dyskwalifikująca z udziału w Programie  wraz z uzasadnieniem jest wysyłana do Uczestnika Programu  na piśmie.

8.5. Biorący udział w Programie  Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje go i wyraża zgodę na wszelkie zasady Programu  w nim zawarte.

8.6. Regulamin Programu  ogłaszany jest na stronie internetowej www.program.arkop.pl w zakładce Regulamin. Ponadto treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij